จดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลในประเทศไทยไม่ว่าประเภทใด มีความจำเป็นต้องใช้และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขออนุญาตจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารไปถึงการยื่นคำขอต่อทางราชการ ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุด เนื่องจากต้องใช้ความละเอียด ถี่ถ้วนในการจัดเตรียมเอกสารจำนวนมากให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งต้องใช้ประสบการณ์จากการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการที่จะได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งองค์กรนิติบุคคลได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเรามีพร้อมที่จะนำเสนอแก่ท่าน        เนื่องเพราะเรามีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้แก่นิติบุคคลประเภทต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์การเอกชนต่างประเทศซึ่งดำเนินการในประเทศไทย โดยเฉพาะในรูปแบบมูลนิธิ หรือ องค์กรสาธารณกุศล รวมตลอดถึงสถานสงเคราะห์เด็ก

ไม่ว่าท่านประสงค์จะดำเนินกิจการในประเทศไทยในรูปแบบใด เพียงท่านไว้วางใจ และมอบหมายให้เราเป็นผู้ช่วย เราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่แรกเริ่มไปจนเสร็จกระบวนการ ซึ่งบริการของเรา ได้แก่

- การจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการเพื่อการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
- การจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มเติม/แก้ไขสำนักงานสาขา หรือสำนักงานภูมิภาค
- การจดทะเบียนชื่อบริษัท
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการของนิติบุคคล
- การดำเนินการเพื่อการขอเปิดบัญชีธนาคารขององค์กรนิติบุคคล
- การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ การจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ การทำสัญญา และข้อตกลง
- การจัดทำร่างข้อบังคับนิติบุคคล / เพิ่มเติมแก้ไขร่างข้อบังคับ
- การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้จัดตั้งนิติบุคคล
- บริการห้องประชุมสำหรับคณะกรรมการ

บริการจากเรา

 • Legal Consultants & Cases proceeding.

  งานกฎหมายและคดีความ

 • Registration of Juristic Person Organization.

  จดทะเบียนนิติบุคคล

 • Visa / Immigration.

  งานตรวจคนเข้าเมือง / วีซ่า

 • Work Permit.

  ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ

 • Real Estate / Real Estate Business.

  อสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • Notarial Service.

  รับรองลายมือชื่อ

 • Accountancy Services and Taxation.

  การบัญชีและภาษีอากร

 • Translation.

  แปลเอกสาร

 • Labor and Employment

  แรงงานและการจ้างงาน

 • Private Clients.

  บริการส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

ผลงาน

มูลนิธิ

1. มูลนิธิความหวังแห่งประชาชาติ 
2. มูลนิธิพันธบริการเพื่อชนเผ่า 
3. มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย 
4. มูลนิธิพันธกิจพระคุณ
5. มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ
6. มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
7. มูลนิธิพัฒนาเยาวชนเอเชีย
8. มูลนิธิทิลแมนแห่งประเทศไทย
9. มูลนิธิพันธกิจล้านนา
10. มูลนิธิพันธกิจข่าวประเสริฐ
11. มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต
12. มูลนิธิโลกาเกษมสันต์
13. มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
14. มูลนิธิพรประเสริฐเพื่อการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
15. มูลนิธิช่วยสร้างประเทศไทย
16. มูลนิธิไคร์รอส อินเตอร์เนชั่นแนล
17. มูลนิธิวิคลิฟไทย
18. มูลนิธิรักษ์อาข่า
19. มูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย

บริษัท/องค์กรอื่นๆ

1. องค์การวายแวม (ประเทศไทย)
2. บริษัท แอคส์ มัลติมีเดีย จำกัด
3. ศูนย์พันธกิจเพื่อชีวิตเด็ก
4. บริษัท เพาเวอร์เฮาส์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
5. องค์การไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
6. องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศไทย
7. บริษัท โมบี้ จำกัด
8. บริษัท เอเชีย คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
9. องค์การนอร์ทไทยแลนด์คริสเตียนมิชชั่น
10. บริษัท ธนรัตน์ลอว์แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
11. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
12. COC HOUSE OF PRAISE
 13. CORNERSTONE COUNSELING INSTITUTE

อื่นๆ

บุคลากร

MR. THANAKORN VIWATRONAKIT นายธนากร วิวรรธน์รณกิต ผู้อำนวยการ / ทนายความ
MRS. HATAIRAT VIWATRONAKIT นางหทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต รองผู้อำนวยการ / ที่ปรึกษา
MS. SUPAPORN CHITANONG นางสาวสุภาภรณ์ จิตต์อนงค์ ผู้จัดการสำนักงาน
MR. SOMJIT PITAGKUNLAMTAN นายสมจิตร พิทักษ์ขุนลำธาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและรับ-ส่งเอกสาร
MS. SANGDOW KONTHIANG นางสาวแสงดาว คนเที่ยง เสมียนทนายความ
MRS. WILAWAN SRISAWANGWONG นางวิลาวัลย์ ศรีสว่างวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
MS. ORATHAI JASA นางสาวอรทัย จะซา ผู้ช่วยเลขานุการ
MR. NARONG SUKHATHAINIRAN นายณรงค์ สุขหทัยนิรันดร์ ทนายความ
MR. PRATAN JUNTARAMAHASATIEN นายประธาน จันทรมหาเสถียร ทนายความ

สำนักงานธนรัตน์ทนายความ

5/7 ถนนสุขเกษม(นิมมานเหมินทร์) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

info@thanaratlaw.com

โทรศัพท์: (+66) 053-400542 , (+66) 053-400543 โทรสาร : (+66) 053-400541

We Are Social